Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0004729
Predmet:OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA PO GRUPAMA, GRUPA A) 698-ZAŠTITNA ODJEĆA, GRUPA B) 699-ZAŠTITNA OBUĆA PN-Z-698-699/21-SP
 
11.1.2022Odluka o početku postupka nabave
3.2.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.3.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.4.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.4.2022Odluka o odabiru / poništenju
23.5.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja