Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0003535
Predmet:INTERVENCIJE NA REDUKCIJSKIM LINIJAMA MRS-OVA PN-T-018/22-DT
 
25.1.2022Odluka o početku postupka nabave
27.1.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.2.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.2.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.2.2022Odluka o odabiru / poništenju
17.3.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja