Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S F15-0000500
Predmet:GIS održavanje i tehnička podrška sustava za 2022. godinu PN-Z-644/21-LR
 
20.12.2021Odluka o početku postupka nabave
7.1.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.1.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.1.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.1.2022Odluka o odabiru / poništenju
1.2.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja