Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0058471
Predmet:PN-SKU-436/13-VLB; ODRŽAVANJE ČISTOĆE U P.O. PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88 a, Zagreb PN-SKU-436/13-VLB
 
26.6.2013Odluka o početku postupka nabave
1.7.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.10.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.12.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.12.2013Odluka o odabiru / poništenju
3.1.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja