Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0046010
Predmet:USLUGA ODRŽAVANJA ELEKTROINSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA PN-T-660/21-MB
 
15.12.2021Odluka o početku postupka nabave
21.12.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.1.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.1.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.1.2022Odluka o odabiru / poništenju
1.3.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja