Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0037879
Predmet:ZIMSKA SLUŽBA U 2021./2022. GODINI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA PN-T-468-469-472-473-503-543-545-548-559-560/21-SP
 
8.10.2021Odluka o početku postupka nabave
20.10.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.11.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja