Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0038625
Predmet:ELEKTRONIČKA KUMUNIKACIJSKA USLUGA U POKRETNOJ TELEFONSKOJ MREŽI PN-Z-604/21-DT
 
20.10.2021Odluka o početku postupka nabave
25.10.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.11.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.11.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.11.2021Odluka o odabiru / poništenju
28.12.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja