Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0037879
Predmet:USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U POSLOVNIM OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA U 2022. godini (6 grupa) PN-T-465-502-540-541-505-542/21-AS
 
13.10.2021Odluka o početku postupka nabave
20.10.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.11.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.12.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.12.2021Odluka o odabiru / poništenju
20.1.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja