Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0037970
Predmet:USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME NA INTERKONEKCIJI ROGATEC PN-PK-575/21-DT
 
18.10.2021Odluka o početku postupka nabave
20.10.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.11.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.11.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.11.2021Odluka o odabiru / poništenju
20.12.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja