Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0037246
Predmet:Intervencije na procesnim računalima i pripadajućim sustavima neprekidnih napajanja PN-T-523/21-LR
 
7.10.2021Odluka o početku postupka nabave
15.10.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.11.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja