Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0037246
Predmet:Intervencije na procesnim računalima i pripadajućim sustavima neprekidnih napajanja PN-T-523/21-LR
 
7.10.2021Odluka o početku postupka nabave
15.10.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.11.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.11.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.11.2021Odluka o odabiru / poništenju
21.12.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja