Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0037998
Predmet:REVITALIZACIJA I KONSOLIDACIJA OPREME SUKAP SUSTAVA PN-I-566/21-ŽF
 
5.10.2021Odluka o početku postupka nabave
11.10.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
11.10.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
19.10.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
22.10.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.11.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.12.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.12.2021Odluka o odabiru / poništenju
17.1.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja