Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0035320
Predmet:NADOGRADNJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-524/21-SP
 
24.9.2021Odluka o početku postupka nabave
5.10.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.10.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja