Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S F22-0035072
Predmet:PN-P-528/21/TP, USLUGE PRAVNIH SAVJETA PN-P-528/21/TP
 
23.9.2021Odluka o početku postupka nabave
30.9.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.10.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.11.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.11.2021Odluka o odabiru / poništenju
26.11.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja