Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0032751
Predmet:REKONSTRUKCIJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA MP PULA - SLAVONSKI BROD PN-I-492/21-DT
 
6.9.2021Odluka o početku postupka nabave
9.9.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.9.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.10.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.10.2021Odluka o odabiru / poništenju
16.11.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja