Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0028910
Predmet:PN-T-438/21/TP, PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO PN-T-438/21/TP
 
28.7.2021Odluka o početku postupka nabave
2.8.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.8.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.9.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.9.2021Odluka o odabiru / poništenju
20.10.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja