Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0028314
Predmet:PN-FR-445/21/TP, OSIGURANJE OD PROFESIONALNE (UGOVORNE) ODGOVORNOSTI PN-FR-445/21/TP
 
26.7.2021Odluka o početku postupka nabave
29.7.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.8.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.8.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.8.2021Odluka o odabiru / poništenju
1.10.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja