Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2021/S 0F5-0028668
Predmet:REKONSTRUKCIJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA MP PULA - SLAVNOSKI BROD PN-I-432/21-DT
 
27.7.2021Odluka o početku postupka nabave
30.7.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.8.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.8.2021Odluka o odabiru / poništenju
25.8.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja