Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0027690
Predmet:USLUGA SERVISNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA PO GRUPAMA (6 GRUPA) PN-Z-403-404-402-405-406-407/21-AS
 
19.7.2021Odluka o početku postupka nabave
26.7.2021Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
24.8.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.9.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.9.2021Odluka o odabiru / poništenju
21.10.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja