Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0056994
Predmet:USLUGE DODATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PN-FR-420/21-MB
 
15.7.2021Odluka o početku postupka nabave
20.7.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.8.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.8.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.8.2021Odluka o odabiru / poništenju
15.9.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja