Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0026152
Predmet:NABAVA GORIVA PN-Z-371/21-SP
 
Odluka o početku postupka nabave
14.7.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.8.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.8.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.8.2021Odluka o odabiru / poništenju
25.8.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja