Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0024509
Predmet:PN-STU-353/21/TP, INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA, PN-STU-353-21/TP PN-STU-353/21/TP
 
14.6.2021Odluka o početku postupka nabave
5.7.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.7.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.7.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.8.2021Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja