Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0024396
Predmet:Intervencije na LBC uređajima magistralnih plinovoda PN-T-369-21-LR
 
28.6.2021Odluka o početku postupka nabave
2.7.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.7.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.7.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.7.2021Odluka o odabiru / poništenju
20.8.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja