Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-UP-001/13-MM
Predmet:PODIZANJE ORACLE EBS-a NA VERZIJU R12 PN-UP-001/13-MM
 
10.6.2013Odluka o početku postupka nabave
18.6.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.7.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.7.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.7.2013Odluka o odabiru / poništenju
22.8.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja