Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:RADOVI REKONSTRUKCIJE PČ/MRČ KUTINA KAPACITETA 200.000 m3/h i TLAKA 50/75 bar po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-216/21-SP
 
27.4.2021Odluka o početku postupka nabave
4.5.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
4.5.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
17.5.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
18.5.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.6.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.6.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.7.2021Odluka o odabiru / poništenju
22.7.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja