Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0016611
Predmet:PLINOMJERI OD G 160 DO G 2500 PN-T-246/21-SP
 
19.4.2021Odluka o početku postupka nabave
28.4.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.5.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.6.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.7.2021Odluka o odabiru / poništenju
10.8.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja