Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0016300
Predmet:Održavanje EBS-a u 2021. - 2022. godini PN-Z-237-21-LR
 
14.4.2021Odluka o početku postupka nabave
27.4.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.5.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.6.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.6.2021Odluka o odabiru / poništenju
26.7.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja