Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2021/S 0F5-0017591
Predmet:IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE LD ZA MP SLATINA-VELIMIROVAC DN 200/50 PN-I-254/21-DT
 
27.4.2021Odluka o početku postupka nabave
4.5.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.5.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.6.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.6.2021Odluka o odabiru / poništenju
1.7.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja