Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S F15-0015061
Predmet:PRILAGODBA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA MP SPLIT–ZAGVOZD DN 800-75 I MP ZAGVOZD–PLOČE DN 800-75 NOVOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PN-I-181/21-LR
 
17.3.2021Odluka o početku postupka nabave
19.4.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.4.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.4.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.4.2021Odluka o odabiru / poništenju
26.5.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja