Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0016427
Predmet:IZRADA SUO I PROVEDBA POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ ZA MP VUKOVAR-NEGOSLAVCI DN 500/50, OSIJEK -VUKOVAR DN 500/50 I SOTIN - BAČKO NOVO SELO DN 800/75 BAR PN-I-257/21-DT
 
21.4.2021Odluka o početku postupka nabave
28.4.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.6.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.7.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.7.2021Odluka o odabiru / poništenju
3.8.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja