Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0016591
Predmet:IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE IZMJENE I DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA MP SLOBODNICA -SOTIN DN 800/75 PN-I-239/21-DT
 
21.4.2021Odluka o početku postupka nabave
28.4.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.5.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.5.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.6.2021Odluka o odabiru / poništenju
30.6.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja