Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0010849
Predmet:NADOGRADNJA BACKUP SUSTAVA 2021 PN-Z-086/21-SP
 
10.3.2021Odluka o početku postupka nabave
Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
7.4.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.4.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.4.2021Odluka o odabiru / poništenju
21.5.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja