Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0008950
Predmet:KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA PN-T-087-116-121-122-129/21-SP
 
1.3.2021Odluka o početku postupka nabave
4.3.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.3.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.5.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.5.2021Odluka o odabiru / poništenju
18.6.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja