Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0007629
Predmet:USLUGA SIGURNOSNOG OPERATIVNOG CENTRA (SOC) PN-Z-76/21-MB
 
Odluka o početku postupka nabave
24.2.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.3.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.3.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.3.2021Odluka o odabiru / poništenju
15.4.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja