Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0008926
Predmet:INTERVENCIJE NA REDUKCIJSKIM LINIJAMA MRS-ova PN-T-145/21-DT
 
25.2.2021Odluka o početku postupka nabave
4.3.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.3.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.4.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.4.2021Odluka o odabiru / poništenju
10.5.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja