Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0007531
Predmet:REKONSTRUKCIJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA MP PULA - SLAVNOSKI BROD PN-I-065/21-DT
 
5.2.2021Odluka o početku postupka nabave
23.2.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.4.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.7.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.7.2021Odluka o odabiru / poništenju
12.7.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja