Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S0F5-0004599
Predmet:PN-P-037/21/TP, USLUGE VJEŠTAČENJA PN-P-037/21/TP
 
28.1.2021Odluka o početku postupka nabave
3.2.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.2.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.3.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.3.2021Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja