Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S F15-0046060
Predmet:Najam poslovnog prostora za smještaj telekomunikacijske opreme PN-STU-666/20-LR
 
17.12.2020Odluka o početku postupka nabave
28.12.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
12.2.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja