Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0044299
Predmet:PRIPREMA SUSTAVA KVALITETE PLINA I PREGLED OD STRANE MUP-A PN-T-671/20-DT
 
10.12.2020Odluka o početku postupka nabave
11.12.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.1.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.1.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.1.2021Odluka o odabiru / poništenju
3.2.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja