Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/s 0F5-0042907
Predmet:SUSTAV ZA PLANIRANJE SaaS ( Softver kao usluga) PN-Z-605/20-MB
 
Odluka o početku postupka nabave
30.11.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.12.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.1.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.1.2021Odluka o odabiru / poništenju
10.2.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja