Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-UP-312/13-MM
Predmet:USLUGE ODRŽAVANJA IPO SUSTAVA PN-UP-312/13-MM
 
28.5.2013Odluka o početku postupka nabave
10.6.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.7.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.7.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.7.2013Odluka o odabiru / poništenju
4.7.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja