Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0043002
Predmet:IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA UGRADNJU TIPSKE MJERNO REDUKCIJSKE STANICE (MRS) ŽABNO (2 X 4.000 M3/H, 50 BAR ) PN-I-646/20-DT
 
26.11.2020Odluka o početku postupka nabave
1.12.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.1.2021Odluka o odabiru / poništenju
18.1.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja