Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0038932
Predmet:OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA PN-FR-581/20-MB
 
20.10.2020Odluka o početku postupka nabave
28.10.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.11.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.11.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.11.2020Odluka o odabiru / poništenju
28.12.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja