Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0038284
Predmet:USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - ROGATEC PN-PK-564/20-DT
 
20.10.2020Odluka o početku postupka nabave
22.10.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.11.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.11.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.11.2020Odluka o odabiru / poništenju
11.12.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja