Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0034843
Predmet:Licenčno održavanje i podrška za aplikacijsku platformu SUKAP sustava PN-STU-503-20-LR
 
22.9.2020Odluka o početku postupka nabave
1.10.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.10.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.10.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.10.2020Odluka o odabiru / poništenju
17.11.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja