Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0036455
Predmet:USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE POSLOVNIH PROSTORA PO GRUPAMA (6 GRUPA) PN-T-472-489-533-541-552-556/20-AS
 
5.10.2020Odluka o početku postupka nabave
12.10.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.10.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.11.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.11.2020Odluka o odabiru / poništenju
31.12.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja