Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0033615
Predmet:NADOGRADNJA PROCESNIH RAČUNALA OPTO 22 PN-T-509/20-AB
 
14.9.2020Odluka o početku postupka nabave
18.9.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.10.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.10.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.10.2020Odluka o odabiru / poništenju
16.11.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja