Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0029105
Predmet:ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PLINACRO PN-Z-452/20-ŽF
 
28.7.2020Odluka o početku postupka nabave
4.8.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.9.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.9.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.9.2020Odluka o odabiru / poništenju
30.10.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Promjena roka za dostavu ponuda i otvaranja ponuda


Aktualna javna nadmetanja