Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0028864
Predmet:PN-T-415/20/TP, ODRŽAVANJE HARDWARE/SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-415/20/TP
 
29.7.2020Odluka o početku postupka nabave
3.8.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.8.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.9.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.9.2020Odluka o odabiru / poništenju
7.10.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
ISPRAVAK TROŠKOVNIKA
Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0028864


Aktualna javna nadmetanja