Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:ZAMJENA DOTRAJALE I SIGURNOSNO REGULACIJSKE OPREME SA UGRADNJOM, SERVISOM I PODEŠAVANJEM U SEKTORU TRANSPORTA PLINA PN-T-402/20-MB
 
13.7.2020Odluka o početku postupka nabave
20.7.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
31.7.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
3.8.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.9.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.9.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.9.2020Odluka o odabiru / poništenju
26.10.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja