Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0031463
Predmet:ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU MRS DARUVAR PN-I-437/20-DT
 
16.7.2020Odluka o početku postupka nabave
31.8.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.9.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.10.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.10.2020Odluka o odabiru / poništenju
3.12.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja